Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r 13eg Ganrif: Testyn Cyflawn [2002]

 

CLICK HERE FOR THE 2010 VERSION

For English translation, see below.

Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r Drydedd Ganrif ar Ddeg

Mae’r safle hwn yn cynnwys:

1. Testunau a nodiadau a gyhoeddwyd yn 2002 gan Adrannau Cymraeg Prifysgolion Aberystwyth, Abertawe, Bangor a Chaerdydd ar y gryno-ddisg ‘Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r 13eg Ganrif: Testun Cyflawn’, golygwyd gan G. R. Isaac a Simon Rodway.

2. Copi o’r llyfryn (8t.) a esboniodd gynnwys y gryno-ddisg.

3. ‘Rhyddiaith y 13eg Ganrif Fersiwn 1.0 [2010]’, sef fersiwn archwiliadwy o’r holl destunau a wnaethpwyd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, gan Silva Nurmio, Kit Kapphahn a Patrick Sims-Williams, dan nawdd prosiect ‘Datblygiad yr Iaith Gymraeg’ yr Academi Brydeinig.

Trawysgrifiwyd y testunau ar y CDd gan Dr G. R. Isaac a Dr Simon Rodway yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, gyda chymorth yn achos rhai llawysgrifau gan Dr Ingo Mittendorf, Dr Brynley F. Roberts a Dr D. Mark Smith. Am gydnabyddiaethau llawn ac am gefndir y CDd gw. y llyfryn a gyhoeddwyd gyda’r CDd.

Mae’r fersiwn archwiliadwy yn cynnwys ychydig o ddiwygiadau (mewn lliw gwyrdd), yn bennaf drwy garedigrwydd Dr Simon Rodway yn achos Cotton Caligula A.iii a Dr Richard Glyn Roberts yn achos diwedd Peniarth 17. Serch hyn, prif bwrpas y fersiwn newydd yw galluogi ysgolheigion i chwilio am eiriau ac ymadroddion drwy’r holl destunau. At y diben hwn argreffir y testunau fesul tudalen yn lle fesul llinell; dangosir y trefniant gwreiddiol drwy ddefnyddio llythrennau breision ar gyfer ll. 1, 3, 5, ayyb ar y tudalen gwreiddiol. Gan fod eiriau ac ymadroddion weithiau yn cael eu rhannu rhwng dau dudalen, cynigir yn ogystal drawsgrifiad o ddiwedd pob tudalen ynghlwm wrth ddechrau’r tudalen nesaf yn y llawysgrif. Mae’r trawysgrifiadau hyn yn dilyn y prif drawysgrifiadau; defnyddir lliw porffor, ar gyfer dechrau pob tudalen newydd a enwir.

Dyma’r gwahaniaethau eraill rhwng y CDd a’r Fersiwn Archwiliadwy:

1. llsg. ahonno CDd a | honno FA a | honno (melyn yn y bwlch yn lle |)
2. llsg. o nadunt CDd o!nadunt FA onadunt (italeiddio yn lle !)
3. Dyfnyddir strikethrough i ddangos geiriau ayyb a ddilewyd yn y llsg., yn lle cromfachau’r CDd.
4. Ar y CDd defnyddiwyd cromfachau o gwmpas pethau annarllenadwy neu aneglur, a hefyd i ddynodi byrfoddau a geiriau ar ymyl y tudalen. Defnyddir coch yn y FA yn lle’r cromfachau hyn.
5. Mae’r CDd yn cynnwys nodiadau testunol. Yn y FA mae tanllinellu yn dynodi presenoldeb nodyn yn fersiwn y CDd, e.e. yn lle 6reny \1\ argreffir 6reny ac mae angen edrych ar ffeiliau’r CDd i weld nodyn 1 (sy’n dweud Sic).

Trefn y testunau

Mae’r Fersiwn Archwiliadwy yn dilyn trefn y CDd a oedd yn seiliedig ar gronoleg Mr Daniel Huws:

1. LlGC Peniarth 1 (rhyddiaith Llyfr Du Caerfyrddin)
2. Peniarth 44 + Llanstephan 1, tt. 102-45
3. gweddill Llanstephan 1
4. BL Cotton Caligula A.iii
5. Peniarth 29 (Llyfr Du o’r Waun)
6. Peniarth 30 (Llyfr Colan)
7. Caerdydd 2.81 (rhyddiaith Llyfr Aneirin)
8. Peniarth 14, tt. 1-44
9. Peniarth 17
10. Peniarth 6i
11. Peniarth 6ii
12. BL Cotton Titus D.ii
13. BL Add. 14931
14. LlGC 5266 (Llawysgrif Dingestow) + Peniarth 16iv
15. Peniarth 6iii
16. Peniarth 16iii
17. Peniarth 14, tt. 45-78
18. Peniarth 14, tt. 79-90

Welsh Prose from Thirteenth-Century Manuscripts

This site contains:

1. Texts and notes published in 2002 by the Departments of Welsh of Aberystwyth, Bangor, Cardiff and Swansea Universities on the CD ‘Rhyddiaith Gymraeg o Lawysgrifau’r 13eg Ganrif: Testun Cyflawn’, edited by G. R. Isaac and Simon Rodway.

2. A copy of the leaflet (8pp.) which explained the contents of the CD.

3. ‘Rhyddiaith y 13eg Ganrif Fersiwn 1.0 [2010]’, a searchable version of all the texts, created in the Department of Welsh, Aberystwyth University, by Silva Nurmio, Kit Kapphahn and Patrick Sims-Williams, supported by the British Academy project ‘Datblygiad yr Iaith Gymraeg’ (‘The Development of the Welsh Language’).

The texts on the CD were transcribed by Dr G. R. Isaac and Dr Simon Rodway in the Department of Welsh, Aberystwyth University, with help in the case of some MSS from Dr Ingo Mittendorf, Dr Brynley F. Roberts and Dr D. Mark Smith. For full acknowledgements and for the background to the CD see the leaflet published with the CD.

The searchable version contains a few corrections (in green), mainly through the kindness of Dr Simon Rodway in the case of Cotton Caligula A.iii and of Dr Richard Glyn Roberts in the case of the end of Peniarth 17. Nevertheless, the chief reason for the new version is to enable scholars to search for words and phrases through all the texts. To this end the texts are printed page-by-page instead of line-by-line; the original arrangement is indicated by the use of bold print for lines 1, 3, 5, etc. on the original page. Furthermore, since words and phrases are sometimes split between two pages, a transcription is provided in which the end of each page is joined to the beginning of the next. These transcriptions follow the main transcriptions; purple is used for the beginning of each named page.

Other differences between the CD and the Searchable Version are:

1. MS ahonno CD a | honno SV a | honno (yellow in the space instead of |)
2. MS o nadunt CD o!nadunt SV onadunt (italicization instead of !)
3. Strikethrough is used to show words etc. deleted in the MS instead of the brackets of the CD.
4. Brackets were used on the CD around illegible or unclear things, and also to denote abbreviations and words in the margin. Instead of these brackets red is used in the SV.
5. The CD contains textual notes. In the SV underlining indicates the presence of a note in the CD version, e.g. 6reny is printed instead of 6reny \1\ and it is necessary to look at the CD files to see note 1 (which says Sic).

Order of texts

The Searchable Version follows the order of the CD which was based on Mr Daniel Huws’s chronology:

1.NLW Peniarth 1 (prose of the Black Book of Carmarthen)
2.Peniarth 44 + Llanstephan 1, pp. 102-45
3.rest of Llanstephan 1
4.BL Cotton Caligula A.iii
5.Peniarth 29 (Black Book of Chirk)
6.Peniarth 30 (Book of Colan)
7.Cardiff 2.81 (prose of the Book of Aneirin)
8.Peniarth 14, pp. 1-44
9.Peniarth 17
10.Peniarth 6i
11.Peniarth 6ii
12.BL Cotton Titus D.ii
13.BL Add. 14931
14.LlGC 5266 (Dingestow Manuscript) + Peniarth 16iv
15.Peniarth 6iii
16.Peniarth 16iii
17.Peniarth 14, pp. 45-78
18.Peniarth 14, pp. 79-90

Cyflwyniadau Diweddar

View more

Chwillio Cadair


Chwilio Manwl

Chwilio

Discover

Statistics

Porthiannau RSS